Účetnictví

Velká část společností i individuálních podnikatelů bere účetnictví případně daňovou evidenci jako administrativní zátěž, která slouží především státu pro výběr daní. Pravdou nicméně je, že správně nastavený účetní systém může sloužit především samotným podnikatelům jako informační báze pro rozhodování o svém podnikání.

Nutné je dodat, že nastavení účetního systému je individuální a mělo by navazovat na požadavky podnikatelů – typ podnikání, požadovaný detail informací, požadovaný okamžik získání informací a podobně.

Rádi vám pomůžeme s:

 • Výběrem vhodného účetního softwaru
 • Sestavením účetní osnovy – syntetické a analytické účty
 • Evidencí vedlejších informací u účetních dokladů – středisko, zakázky apod
 • Exportem dat z účetního softwaru a jejich zpracováním

Controlling

Pojem „controlling“ neoznačuje kontrolu podnikání, nýbrž řízení podnikání. Jedná se o nastavení mechanismů, které vám pomáhají vést podnikání správným směrem, odhalit prodělečné procesy, celou činnost optimalizovat a odhalit potenciální rizika.

Controlling v základní míře pracuje s finančními daty, které je právě správně nastavené účetnictví schopné poskytnout. Dá se tedy říct, že navazuje na vedené účetnictví a pomocí vhodných nástrojů se snaží poskytnout požadovanou informací pro učinění rozhodnutí.

Rádi vám pomůžeme s:

 • Sestavením hierarchie vyhodnocovaných ukazatelů
 • Napojením účetních dat pro korektní výpočet ukazatelů

Financování

Většina úspěšných podnikatelů se dostane do situace, kdy příležitosti pro rozvoj podnikání převyšují aktuální finanční možnosti podniku.

Následně přichází otázky typu – Má podnikatel použít vlastní soukromé zdroje? Má si podnikatel půjčit peníze? Případně kde a jaká úroková míra je únosná?

Na tyto otázky neexistuje obecná odpověď, nicméně 99% všech společností financuje část svých aktivit dluhem.

Rádi vám pomůžeme s:

 • Analýzou možných zdrojů financí pro vaše aktivity
 • Sestavením plánu cash flow
 • Vybráním nejvhodnější varianty na základě vašich individuálních podmínek

Finanční řízení podniku

V podnikatelském i neziskovém sektoru se často setkáme s projektovým řízením aktivit. Finanční řízení projektů je zásadní pro naplnění cílů projektů.

Práce začíná již při samotném sestavování rozpočtu projektů, kdy je nutné vzít v potaz celou řadu proměnných – měnové kurzy, vývoj ekonomiky, změny cenové hladiny apod.

Rádi vám pomůžeme s:

 • Sestavením rozpočtu dle interních potřeb nebo požadavků poskytovatele dotace
 • Evidencí projektu v účetním systému v návaznosti na sestavený rozpočet
 • Vyhodnocováním projektu v průběhu jeho řešení
 • Finálním vyhodnocením naplnění cílů projektů a analýzou odchylek od očekávaných hodnot